Szanowni Państwo!

Swoje wystąpienia podczas II Ogólnopolskiego Sympozjum Biomedycznego ESKULAP wygłoszą:
– Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw,
– Dr Rafał Czajkowski,
– Dr hab. Agnieszka Łoboda,
Poniżej przedstawiamy sylwetki naukowe głównych prelegentów:

„System pamięci przestrzennej w mózgu szczura – czy ma znaczenie dla nauk biomedycznych?”

Dr Rafał Czajkowski, Pracownia Pamięci Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Kierownik nowo utworzonej Pracowni Pamięci Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Odbył staże naukowe na UCLA (USA) oraz NTNU (Trondheim) gdzie współpracował z późniejszymi noblistami E. i M. B. Moserami. Obecnie prowadzi samodzielny projekt w ramach grantu „Sonata-bis” NCN, w którym zajmuje się głównie mechanizmami pamięci przestrzennej, w szczególności współdziałaniem hipokampa i obszarów korowych w jej formowaniu. Za pomocą kombinacji technik behawioralnych, elektrofizjologicznych, mikroskopowych i optogenetycznych określa współdziałanie struktur kory z formacją hipokampa przy kodowaniu i odtwarzaniu mapy kognitywnej środowiska.

„Rola oksygenazy hemowej–1 w biologii naczyniowej, biologii nowotworów oraz chorobach nerek”

Dr hab. Agnieszka Łoboda, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwentka Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień doktora uzyskała w 2006 roku natomiast stopień doktora habilitowanego w styczniu 2015 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują molekularne i komórkowe podstawy mechanizmów tworzenia naczyń krwionośnych. Szczególnie interesują ją zaburzenia angiogenezy towarzyszące wzrostowi guzów nowotworowych oraz mechanizmy regulacji ekspresji genów angiogennych w warunkach niedotlenienia (niskiego stężenia tlenu). Bada funkcje cytoprotekcyjnego enzymu, oksygenazy hemowej-1 w chorobach nowotworowych i nerek. Współautorka ponad 50 prac oryginalnych i przeglądowych, które cytowane były około 1000 razy. W 2014 roku współredaktorka książki Angiogenesis and vascularisation – cellular and molecular mechanisms in health and diseases wydanej przez wydawnictwo Springer. Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, L’Oreal Polska Nagroda dla Kobiet w Nauce, stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. A także stypendium dla młodych i utalentowanych naukowców- Polityka „Zostańcie z nami”.

„Wirusy grypy ptaków – zagrożenie dla zdrowia zwierząt i człowieka”

Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw, Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka, PIWet-PIB w Puławach

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Od 2000 roku pracownik Zakładu Chorób Drobiu, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Od 2011 roku również kierownik zespołu w Zakładzie Epidemiologii i Oceny Ryzyka ww. Instytutu. Jego zainteresowania naukowe są interdyscyplinarne i obejmują zagadnienia związane z epidemiologią, diagnostyką, immunoprofilaktyką i analizą ryzyka związaną z wirusowymi chorobami ptaków, w szczególności grypą ptaków i chorobą Newcastle, jak również nowo pojawiającymi się zakaźnymi chorobami egzotycznymi zwierząt, takimi jak afrykański pomór świń. Ponadto kierownik lub wykonawca w licznych projektach międzynarodowych i krajowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Współautor ok. 50 publikacji w czasopismach naukowych z listy JCR oraz licznych artykułów popularyzujących naukę, komunikatów konferencyjnych i rozdziałów w monografiach.

Załączniki

Facebook